I.

Właścicielem sklepu internetowego MUJI jest NAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dynamiczna 10, 03-008 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233111, z kapitałem zakładowym 150.000 zł, posiadająca NIP: 5242540889 oraz REGON: 140113649 („MUJI”).

II.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego MUJI.
Klientem sklepu internetowego MUJI mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; dalej: „Kodeks cywilny”), jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z MUJI umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkt / towar – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego muji.com.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do zawarcia umowy włącznie, Umową zawartą na odległość nie jest umowa zawierana w lokalu MUJI.

Regulamin – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym muji.com.pl

III.

1. Sklep internetowy MUJI umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą produktów MUJI oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Usługi świadczone w ramach sklepu internetowego MUJI polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:
a) edycji danych;
b) konfigurowania i składania zamówień;
c) wglądu w historię zamówień;
d) składania reklamacji;
e) komunikacji z konsultantem.

IV.

Sklep internetowy MUJI dostępny jest pod adresem internetowym: muji.com.pl

V.

MUJI świadczy usługi w ramach sklepu internetowego MUJI wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI.

Regulamin określa:
a) rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MUJI,
b) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep internetowy MUJI,
c) tryb postępowania reklamacyjnego,
d) zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

VII.

Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego MUJI;
c) dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z MUJI w ramach sklepu internetowego MUJI oraz realizacji przez MUJI złożonego zamówienia;
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od MUJI oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego MUJI.

VIII.

MUJI stale i nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej muji.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści.

IX.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219.).
2. W razie wątpliwości do wszelkich zagadnień wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.
3. Do umów zawieranych z Klientami dokonującymi zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego , jak również do wszelkich roszczeń związanych z tymi umowami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

X.

Do korzystania z usług sklepu internetowego MUJI niezbędne są następujące wymagania techniczne:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu MUJI nie ponosi odpowiedzialności,
c) posiadanie przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

XI.

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego MUJI w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego.
Zakazuje się w szczególności:
a) posługiwania się nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem,
b) naruszania tajemnicy korespondencji,
c) naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane).
d) dostarczania treści o charakterze bezprawnym
2. Klient zobowiązany jest informować MUJI o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, jak również o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas rejestracji lub składania zamówienia, a w szczególności imienia i nazwiska, firmy, adresu miejsca zamieszkania, siedziby (w przypadku przedsiębiorców), adresu poczty elektronicznej.
3. Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody, którą MUJI poniesie wskutek braku zmiany lub korekty przez Klienta jego danych indywidualizujących.
4. MUJI zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia w określonej przez MUJI formie.
5. MUJI może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia.

XII.

MUJI umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup zgodnych z filozofią MUJI: odzieży, w tym bielizny, butów, toreb, pościeli, porcelany, towarów codziennego użytku, artykułów biurowych, akcesoriów, produktów podróżnych, produktów do pielęgnacji ciała, aromaterapii, elektroniki, lamp, tekstyliów, zabawek, żywności jak również mebli oraz towarów związanych z wyposażeniem wnętrz.


XIII.

1. MUJI umożliwia Klientowi w ramach sklepu internetowego MUJI zapoznanie się z informacją handlową i specyfikacją produktów w szczególności poprzez podanie opisu i informacji o rodzaju, nazwie produktu, jego wymiarach, materiałach, kolorach, dostępności, terminie dostawy, cenie oraz zdjęć. 2. W celu zapoznania się ze szczególną specyfikacją produktów, Klient ma możliwość kontaktu z konsultantem w sposób określony w pkt. XX Regulaminu.
3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera cenę jednostkową towaru.

XIV.

Zakup produktów MUJI w ramach sklepu internetowego MUJI może odbywać się przy wykorzystaniu następujących procedur zakupu:
a) z wykorzystaniem „koszyka” Klienta,
b) poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres MUJI: [email protected], bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie MUJI.

XV.

1. Klient w celu zakupu produktów MUJI, po zapoznaniu się z informacją handlową i specyfikacją produktów, wpisuje cyfrą w kwadracie obok produktu ilość produktów, które chce zakupić i klika w dostępną na stronie opcję „Dodaj do koszyka”.
2. Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego produktów, które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym MUJI. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie ilości, ceny jednostkowej produktu oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości produktów.
W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych produktów oraz usuwać je z koszyka.
3. Po wprowadzeniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu produktu. Wprowadzenie produktu do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu produktu.
4. Niektóre produkty MUJI, których informacja i specyfikacja została podana na stronach sklepu internetowego MUJI mogą nie być dostępne w ramach usług sklepu internetowego MUJI, bądź zostały wyprzedane. Produkty takie nie mogą zostać umieszczone w koszyku. Na karcie produktów tego typu znajduje się informacja „dostępne tylko w salonie” (w przypadku dostępności produktu wyłącznie w salonie), bądź „niedostępne” (inny równoważny zwrot) w przypadku wysprzedania wszystkich egzemplarzy danego produktu.
5. Po kliknięciu w funkcję „Koszyk” istnieje możliwość zakupu jako gość, Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularze zamówienia wymagające podania danych niezbędnych MUJI do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (płatnika), w tym adresu e-mail Klienta, danych dla dostawy produktu, sposobu dostawy (kurier, odbiór własny) oraz powinien wybrać metodę płatności. Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup produktów MUJI w ramach sklepu internetowego MUJI.
6. Po wybraniu opcji zakupu po zalogowaniu (dostępny ze strony Koszyk), Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wybrać sposób dostawy (kurier, odbiór własny) oraz metodę płatności.
7. Po realizacji procedury określonej w ust. 6 albo 7 powyżej, Klientowi w Koszyku ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość produktów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.
8. W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na opcję „Zatwierdź zakup”. Wybierając ww. opcję, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
9. W przypadku opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązujących u danego operatora płatności.
10. W przypadku opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy przez kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta. MUJI wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.
11. Umowa sprzedaży produktów MUJI, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty za pobraniem, zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup
12. W przypadku opcji płatności za pomocą eService, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup” Klient zostanie przekierowany na stronę www.platnosci.pl/paygw/UTF/NewPayment w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje eService SA zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie www. W przypadku opcji płatności za pomocą PayU, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup” Klient zostanie przekierowany na stronę muji.com.pl/module/payu/payment w celu opcji opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje PayU zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie www.
13. Umowa sprzedaży produktów MUJI, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy MUJI.
14. MUJI po zawarciu umowy sprzedaży produktów przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego przy logowaniu albo zgodnie z ust. 7 powyżej potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.
15. Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia MUJI przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem lub z Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
16. MUJI niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących taką niemożliwość. W takiej sytuacji uiszczona cena zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona w całości.
17. MUJI zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

XVI.

1. Klient może zakupić produkty MUJI bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie MUJI w zakładce „Kontakt”.
2. W celu zakupu produktów MUJI Klient wysyła wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub [email protected] albo przez formularz kontaktowy ze wskazaniem produktu, którego zakupem jest zainteresowany.
3. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta, konsultant MUJI skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków zamówienia oraz danych Klienta potrzebnych do jego realizacji.
4. W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem MUJI wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od MUJI e-mail z informacją o warunkach zamówienia, w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia MUJI przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem lub z Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
5. Umowa sprzedaży produktów MUJI, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy MUJI. MUJI z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.
6. W przypadku sprzedaży w opcji za pobraniem, Klient po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży produktów MUJI, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia. Akceptując warunki zamówienia, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
7. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy towaru Klientowi przez kuriera. MUJI wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.
8. MUJI zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

XVII.

1. Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy sprzedaży produktów MUJI.
2. W przypadku produktów dostępnych w salonie MUJI, termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych. W przypadku produktów niedostępnych w salonie MUJI, termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić do 2 tygodni.
3. Jeżeli MUJI nie będzie mogło zrealizować złożonego zamówienia z tego powodu, że produkt będzie niedostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
4. W przypadku, gdy MUJI nie będzie mogło wykonać złożonego zamówienia choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, MUJI może zwolnić się z realizacji zamówienia również przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy z MUJI.
5. MUJI poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez MUJI, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.
6. MUJI powiadomi Klienta o kompletności złożonego przez niego zamówienia, jeżeli nie zajdą okoliczności, o których mowa w ust. od 3 do 5 powyżej. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o kompletności zamówienia Klient powinien, jeżeli wcześniej nie uiścił całości ceny albo nie uzgodniono inaczej, dokonać w ciągu 7 dni dopłaty do pełnej ceny sprzedaży produktu; MUJI poinformuje Klienta o obowiązku i terminie dopłaty wraz z powiadomieniem o kompletności zamówienia.
7. Po zaksięgowaniu dopłaty Klienta, zgodnie z ust. 6 powyżej, MUJI skontaktuje się z Klientem celem umówienia dostawy, jeśli jej warunki nie zostały wcześniej uzgodnione. Klient powinien umówić się na dostawę towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez MUJI drogą e-mail.
8. W przypadku braku odbioru przez Klienta produktów MUJI, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn nie dotyczących MUJI, MUJI powiadomi Klienta o braku odbioru towaru oraz wyznaczy ostateczny termin dostawy lub odbioru produktów. W takim przypadku MUJI uprawnione będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów związanych z bezskutecznością dostawy oraz kosztów magazynowania w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.
9. W przypadku, gdyby Klient nie potwierdził z MUJI ostatecznego terminu dostawy lub opóźnił się z odbiorem w ostatecznym terminie, MUJI uprawnione będzie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy. W odniesieniu do umów nie zawieranych z konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta w przypadku nieskorzystania przez MUJI z uprawnienia do odstąpienia od umowy po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy zakupione przez Klienta produkty uznane zostaną za porzucone z zamiarem wyzbycia się przez Klienta ich własności.

XVIII.

1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż specyfika materiału (skóry naturalnej), powoduje, iż towary wykonane ze skóry naturalnej składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w jej kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej naturalne właściwości materiału nie podlegają reklamacji, i jako takie nie stanowią wady towaru.
2. Towary skórzane nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie powinny być przechowywane w odległości mniejszej niż 30 cm od źródła ciepła, nie powinny być czyszczone nieprzeznaczonymi do tego narzędziami i preparatami. W przypadku dołączenia do zakupionego towaru instrukcji ochrony towaru, powinny być one użytkowane i pielęgnowane zgodnie z tą instrukcją.
3. MUJI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji towarów zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ich ochrony.

XIX.

1. Zastrzega się, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcieniu i splotu tkanin we wzorniku udostępnianym w salonie sprzedaży MUJI, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu, nie podlega reklamacji i nie pociąga odpowiedzialności MUJI.
2. MUJI informuje, że ostateczne wymiary mebli tapicerowanych i materacy mogą odbiegać od wymiarów katalogowych o maksymalnie +/- 3% (trzy procent).

XX.

Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie produktów MUJI oraz inne wątpliwości Klient może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantami MUJI działającymi pod numerem telefonu +48 505 166 958 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

XXI.

1. MUJI ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami art. 556 oraz art. 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego przez Klienta z MUJI, domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; ma właściwości, o których istnieniu MUJI zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór, nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że MUJI zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru; a także został wydany w stanie zupełnym.
3. W przypadku sprzedaży towaru z ekspozycji, MUJI odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania sklepu internetowego MUJI, a w szczególności reklamacje produktów MUJI, należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail z opisem wady pod adres: [email protected] lub pisemnie na adres: SALON MUJI ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa. Reklamacje produktów powinny zawierać wskazanie w treści zgłoszenia charakteru wady, chwili jej wykrycia oraz żądania Klienta.
5. MUJI wysyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
6. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta, MUJI rozpatruje i ustosunkowuje się do niego w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu MUJI może zwracać się do Klienta celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli informacje zawarte przez Klienta w reklamacji nie będą wystarczyły, aby MUJI rozpoznał reklamację.
7. Na sprzedawane przez MUJI produkty może zostać udzielona gwarancja producencka. W przypadku, gdy gwarancja została udzielona, Klientowi wydaje się oddzielny dokument gwarancji, w którym określone są jej warunki. Odpowiedzialność MUJI z tytułu rękojmi sprzedanych towarów jest wyłączona wobec Klientów będących przedsiębiorcami w tym wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
8. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą z MUJI, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.

XXII.

1. MUJI przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu produktów MUJI, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683; dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”).
2. MUJI informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. ustawy o prawach konsumenta. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik produktów MUJI.
3. MUJI informuje w szczególności, że zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów sprzedaży produktów MUJI, której przedmiotem są produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta będącego konsumentem, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu MUJI w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów MUJI, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego produktu MUJI, partii lub części.
5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje MUJI o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. MUJI zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 8 poniżej. Do rozliczenia się MUJI z Klientem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu MUJI inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MUJI, MUJI nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkt MUJI niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do MUJI.
10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w przypadku wskazanym w art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), tj. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
11. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu MUJI będące wynikiem korzystania z produktu MUJI w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
11. MUJI przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od MUJI, w szczególności, gdy produkt nie jest dostępny, lub gdy realizacja zamówienia wiązałaby się dla MUJI z koniecznością poniesienie strat finansowanych. MUJI może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
12. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z Ustawy o prawach konsumenta przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o obowiązkach i uprawnieniach konsumenta, dotyczą one również Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

XXIII.

1. MUJI przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
2. Zasady przetwarzania przez MUJI danych osobowych Klienta, niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między MUJI a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez MUJI usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych, reguluje Polityka prywatności obowiązująca w MUJI.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych, o których mowa w ust. 2, niebędących danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
3. Podanie danych podstawowych ma charakter obowiązkowy. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych, a w przypadku danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 22 RODO.
4. Klient ma stały i nieskrępowany wgląd do udostępnionych MUJI danych, w tym danych osobowych i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować, a także realizować inne uprawnienia przyznane mu na podstawie RODO, w zakresie przetwarzania przez NAP jego danych osobowych.
5. Po zakończeniu świadczenia usług MUJI może przetwarzać: 
a) dane Klienta sklepu internetowego, niebędące danymi osobowymi, w szczególności te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem;
b) dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO i innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz z Polityki prywatności.
6. Administratorem danych osobowych jest NAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie powszechnie obowiązującymi, w tym RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 tego rozporządzenia.

XXIV.

1. MUJI dokłada wszelkich starań, by sklep internetowy był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczenie usług na rzecz Klienta następowało z należytą starannością. Powyższe oświadczenie nie stanowi przyrzeczenia MUJI w rozumieniu art. 391 Kodeksu cywilnego.
2. MUJI jest uprawnione do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego MUJI, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

XV.

1. Klient rejestrując się i zakładając konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.
2. Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.
4. Wszelkie czynności, a w szczególności te, których skutkiem będzie podjęcie i/lub wykonanie przez MUJI określonych świadczeń na rzecz Klienta, a które to czynności zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu konta Klienta domniemuje się, że zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Klienta. 5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta wskutek podjęcia tych czynności przez MUJI na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania mogą obciążać Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła

XXVI.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2021 roku.
2. MUJI może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
3. Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego MUJI jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są na rzecz MUJI, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz MUJI lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego MUJI na podstawie odrębnych umów z MUJI.
4. Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Załącznik nr. 1: Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr. 2: Zgłoszenie reklamacyjne