I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym muji.com.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub rabatu kwotowego naliczanych od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki). 

Sprzedawca – NAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dynamiczna 10, 03-008 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233111, z kapitałem zakładowym 150.000 zł, posiadająca NIP: 5242540889 oraz REGON: 140113649

Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość. 

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego muji.com.pl 

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie muji.com.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów. 

Sklep – sklep internetowy muji.com.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym muji.com.pl 

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym muji.com.pl

II. Warunki ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym muji.com.pl
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Data ważności Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi. Jeżeli nie zostało to nigdzie określone, Kod rabatowy ważny jest bezterminowo.
7. Minimalna wartość zakupu konieczna do wykorzystana Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.


III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod promocyjny” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Kod rabatowy może zostać wykorzystany przez wszystkie osoby korzystające ze sklepu, bez względu na to czy posiadają zarejestrowane konto czy dokonują zakupu jako gość.
5. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

V. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://muji.com.pl/content/15-regulamin-kodow-rabatowych
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2023r.